О НАМА / ABOUT

СРБ

О нама

Српска Краљевска Академија научника и уметника је јединствено удружење стваралаца из научно технолошких, био медицинских, пољопривредних, физичко математичких области, и свакако духовних, али и уметничких, историјских, друштвено политичких и економских наука, екологије, маркетиншких умећа… Стваралаштво и иновативни рад којима СКАНУ настоји да поклони посебну пажњу, представља прворазредни изазов за све чланове Академије, јер живимо у времену у којем је веома занемaрeн и маргинализован овај потенцијал нашег народа. Због тога ћемо бити својеврсно сабориште свих којима су наука и иновације животна преокупација и насушна потреба. Академија ће помагати у представљању и афирмацији оваквих стваралаца и њихових оставрења.

Циљеви Академије су унапређење постојећих услова неопходних за материјални и духовни препород и народа и државе. До тог унапређења у савременим условима глобалног тржишта немогуће је доћи без окупљања потпуно расутих, индивидуализованих, и због материјалне оскудице, обесхрабрених истраживача, проналазача и научника. Управо овакво окупљање расутих људских потенцијала, којима обилују и наша матица и дијаспора, предузима СКАНУ, са намером да их охрабрује и у широј јавности промовише, и да им помогне да као удружене, а не као мале индивидуализоване снаге, васкрсну Србију.

Руковођена овим задатком Српска Краљевска Академија научника и уметника организоваће и подстицати научна истраживања тамо где год су угрожена подручја данашњег живота Србије, а то су: катастрофално стање наталитета, потпуно неповољна демографска кретања, опустело село и девастиран комплетан аграр, напуштени велики простори наше територије, готово не постојећа организована здравстена и социјална заштита изван великих градова. Наручита пажња наше Академије биће усмерена обнови породичног живота, с обзиром на притиске свих врста чије су последице брутално урушавање и разарање породице као основне ћелије и стуба друштва. Сматрамо да без стабилне породице не може да дође ни до какве обнове и унапређења Србије, ни у материјалном, ни у друштвеном, ни у духовном смислу.

Међу задацима првобитне Српске Краљевске Академије било је унапређење отечества у образовању и науци, како су ондашњи њени оснивачи говорили, на два темеља: националним вредностима и савременој науци. Једно без другог, добро су проценили, завршило би у ћорсокаку. Време је то и потврдило, па смо стигли до потпуног однарођивања и потирања светле традиције, духа и народне предузетности, али и крајње некритичког преузимања свега што не ваља и што нам нуди и намеће потрошачко друштво с краја 20. и почетка 21. века. Управо окупљање људских стваралачких потенцијала на ова два поменута темеља предузима наша Академија, одужујући се свом праузору из 1886.године.

У методу рада наше Академије је и њено свакодневно бдење на актуелним појавама и догађајима који оптерећују препород Србије. Зато ће Академија јавно иступати и реаговати указујући и на начине превазилажења тих опаких и штетних појава. Чиниће се то кроз јавне трибине, округле столове, научна саветовања и кроз јавна саопштења. Тиме наша Академија, за разлику од сличних институција, превазилази ускогруду и јалову затвореност и усамљеност, и постаје, активни учесник јавног критичког научног живота. Њена нестраначка опредељеност даваће јој пуни легитимитет за овакво иступање.

Дијаспора је посебно подручије за које је заинтересована Српска Краљевска Академија научника и уметника. У неким деловима Америке, Канаде и Аустарлије већ постоји итересовање приличног броја младих, и у тамошњим срединама врло угледних стручњака и истраживача, којима је до сада веза са матицом била само одлазак на света богослужења у Српске православне цркве. Они желе да се, с обзиром на своје животне преокупације, укључе у постојбину преко институција из своје делатности, а таквих код нас или нема, или овде нико није заинтересован за њих. Наша Академија учиниће све да им омогући такво ангажовање, на корист њихову и добробит целокупног нашег рода.

 

ENG

About Us

Serbian Royal Academy of scientists and artists is a unique association of artists from scientific, technological, biomedical, agricultural, physical and mathematical fields, as well as spiritual, artistic, historical, social, political and economic sciences, ecology and marketing… Creativity and innovative work, which the Academy gives special attention to, is a first-class challenge to all members of the Academy, because we live in a time when our people’s own potential is very neglected and put astray. Therefore, we will be a house appointed for all individuals who find science and innovation as their vital concerns and their pressing needs. The Academy will assist in recognition of these artists, their presentation and in realizing their accomplishments.

The objective of the Academy is to improve existing conditions necessary for the material and spiritual rebirth of the nation and the state. In the modern conditions of the global market this improvement is unreachable without gathering completely dispersed researchers, inventors and scientists discouraged by poverty. This exact gathering of scattered human resources, which are plenty to be found in our homeland and the diaspora, is being conducted by SRASA, with the intention of encouraging and promoting them in general public and helping them to revitalize Serbia as a strength united, not individual.

Governed by this task Serbian Royal Academy of scientists and artists organizes and encourages scientific researches in key areas that determine life quality in Serbia: the disastrous birth rate, completely unfavorable demographic trends, deserted villages and devastated agriculture, large abandoned areas of our territory, catastrophic organization of social and health care in rural areas. Special attention is given to the renewal of family life, the foundation of society, which undergoes tremendous amounts of various pressures. We believe that without a stable family there can be no renovation and improvement in Serbia, neither material, social nor spiritual.

One of the original Serbian Royal Academy’s task was to improve the fatherland in education and science, as its founders spoke then, on two grounds: national values ​​and modern science. One without the other, well presumed, would result in a dead end. As the time passed, we were struck by complete denationalization and abolishment of the light of tradition, spirit and folk tradition, and utterly uncritical acceptance of everything that is wrong and offered to us, imposed by the consumer society of the late 20th and early 21st century. This exact quest for collecting human creative potential on the two aforementioned grounds is what drives our Academy, paying our respects to our founders from 1886.

Important part of our work is daily monitoring of the events that hold back the revival of Serbia. Therefore, the Academy will continue to publicly respond to these mischievous acts by pointing out the ways of overcoming the harmful effects of the acts themselves. It would be done through public forums, round tables, scientific conferences and public statements. Thus our Academy, unlike similar institutions, overcomes the narrow-minded and reactive containment and solitude, and becomes a full-time active participant in the public critical scientific life. Our non-partisan commitment imbues us with full legitimacy for such a step forward.

Diaspora is a place of particular interest for Serbian Royal Academy of scientists and artists. In some parts of America, Canada and Australia considerable number of young people, as well as highly respected experts and researchers in local communities, whose only connection with our country being the holy services in Serbian Orthodox Church, have shown interest in collaborating with our Academy. They wish to become a part of institutions from their own expertise which are not existent in our country, or little interest is shown for them. Our Academy will do everything to provide them with such engagement, for their benefit and the benefit of our nation.

РУС

O нас

Сербская Королевская Академия учёных и художников является союзом творческих людей в научно-технологических, биомедицинских, сельскохозяйственных, физико-математических, духовных, а также художественных, исторических, общественно- политических и экологических областях.

Сербская Королевская Академия учёных и художников уделяет особое внимание передовым инновациям, привлекая всех заинтересованных учёных, чьи потенциалы, которыми наш народ может гордиться, на сегодняшний день остаются без внимания. Мы хотим стать домом всем тем, кому важны наука и инновации, намерены помогать в представлении учёных и их работ широкой общественности.

Целью Сербской Королевской Академии учёных и художников является улучшение условий, необходимых для материального и духовного возрождения государства. В существующих реалиях глобального рынка такого улучшения невозможно добиться без собрания творцов, рассеянных по всему миру.

Сербская Королевская Академия учёных и художников будет собирать человеческий потенциал, интеллектуалов, в изобилии рассеянных не только по нашей стране, но и за рубежом. Будет способствовать тому, чтобы придать людям уверенность в собственных возможностях, помогать в творчестве. Эти люди – та сила, с которой Сербия может возродиться.

Сербская Королевская Академия учёных и художников будет стимулировать и поддерживать научные исследования в областях современной жизни Сербии, поставленных под угрозу. Как известно, в стране катастрофическое состояние рождаемости, неблагоприятные демографические изменения, деревни опустошаются, за пределами больших городов практически отсутствуют социальная защита и здравоохранение.

Особое внимание Сербская Королевская Академия учёных и художников посвящает возрождению семьи как основной ячейки общества. Мы считаем, что без стабильной семьи невозможно восстановить Сербию ни в материальном, ни в общественном, ни в духовном смыслах.

Задачей основателей Сербской Королевской Академии учёных и художников было развитие родины в образовании и науке, как они говорили, в двух направлениях: национальные традиционные ценности и современная наука.

В том, что одно без другого не может развиваться и даже существовать, мы все хорошо поняли. Время всё расставило по своим местам и показало, что, уничтожив положительную духовную традицию народа и национальную предприимчивость, мы переняли всё отрицательное из того, что представляет глобальный рынок конца 20 – начала 21 века.

Именно объединение человеческих творческих потенциалов на двух указанных направлениях предпринимает наша Академия. Примером в этом служит наш основатель, заложивший фундамент Академии ещё в 1886 году.

Сербская Королевская Академия учёных и художников ведёт постоянное наблюдение за актуальными явлениями и событиями, из которых складывается возрождение Сербии. Поэтому Академия будет отмечать то, что даёт основания для преодоления негативных явлений и событий, делать это достоянием гласности через открытые трибуны, слушания, круглые столы, научные выступления и доклады. Наша Академия преодолевает сдержанный подход к проблемам и становится активным критиком в научной жизни Сербии, участником принципиальных споров и дискуссий. Её политическая независимость даёт ей эту возможность.

«Сербия в рассеянии», наши соотечественники за рубежом особенно волнуют, привлекают внимание Сербской Королевской Академии учёных и художников. В некоторых районах Америки, Канады и Австралии работает значительное число наших молодых успешных учёных, для которых до сих пор связью с родиной было только посещение церковных богослужений Сербской Православной Церкви.

Они хотят через учреждения, которые занимаются интересным для их делом ,быть включёнными в современную жизнь родины. Но таких общественных институтов у нас либо нет, либо они не заинтересованы в молодых учёных. Наша Академия сделает всё, что в её силах, чтобы интеллектуалы своей общественно значимой работой приносили пользу нашему обществу.