ИСТОРИЈАТ / HISTORY

СРБ

Историјат Академије

Српска Краљевска Академија научника и уметника има циљ да после 126 година, настави да испуњава задатке и обавезе негдашње Српске Краљевске Академије основане 1886. године а угашене на почетку Другог Светскг рата.

Циљеви које је пред себе поставила Српска Краљевска Академија у то време били су да „науку обрађује и унапређује, да поставља и одржава здраве основе научном суду, да обелодањује и изазива научна истраживања у природи, друштву и историјским споменицима, да подпомаже удомаћивање виших уметности, да удруженом снагом за напредак просвете извршава оно, зашта је посебна снага недовољна.“

Данашња Српска Краљевска Академија научника и уметника преузела је обавезу да ове циљеве реализује у савременим условима, у којима се налази српски народ у расејању и у његовој матици, Републици Србији.

СКАНУ намерава да окупља и промовише научне и уметничке потенцијале наших грађана како у дијаспори, тако и у матици, да подстиче нарочито најмлађе, али и све друге наше даровите и вредне људе, да на темељима које су поставили Свети Сава, Никола Тесла, Свети Владика Николај Велимировић, Јосиф Панчић, Милутин Миланковић, Михајло Пупин и многи други, допринесу развоју и угледу Србије.

Доба глобализације доводи до растакања бројних удружења, разбијања породице, атомизације и отуђења појединца од матице, од културних, историјских, духовних основа нашега рода.

Суочена са овом појавом Српска Краљевска Академија научника и уметника учиниће све што је у њеној моћи, да међусобно повеже и окупи што већи број младих стваралаца, у свим областима природних и друштвених наука и уметности, и тиме допринесе удруживању потенцијала неопходног за препород нашег друштва.

 

ENG

History of the Academy

Serbian Royal Academy scientists and artists, aims to after 126 years, continues to fulfill the duties and obligations of the former Serbian Royal Academy founded in 1886. Year and shut down at the beginning of the Second World War.

Goals that put themselves before the Serbian Royal Academy at the time were that “the science and improve processes, install and maintain health based on scientific judgment, to disclose the causes and scientific research in the nature, society and history monuments that facilitates domesticating the higher arts, that the joint force for the progress of education perform what, why is a particular strength is insufficient.”

Today the Serbian Royal Academy scientists and artists undertook to realize these goals in the present conditions in which there is the Serbian people in the Diaspora and in his homeland, the Republic of Serbia.

SKANU intends to bring together and promote scientific and artistic potential of our citizens in the Diaspora and in the homeland, especially to encourage children, and all of our other talented and hardworking people, that the foundations laid by Saint Sava, Nikola Tesla, the Holy Bishop Nikolaj Velimirović, Joseph Pančić, Milutin Milanković, IMP and many others, contribute to the development and reputation of Serbia.

The era of globalization leads to the disintegration of many associations, breaking up families, atomization and alienation of individuals from the mainstream of cultural, historical, spiritual basis of our species.

Faced with the emergence of the Serbian Royal Academy scientists and artists will do everything in its power to connect with each other and gather as many young artists in all fields of natural and social sciences and the arts, and thus contribute to pooling resources necessary for the revival of our society.

РУС

История Aкадемии

Сербская Королевская Академия учёных и художников на современном этапе добивается достижения следующих целей.

СКАНУ намерена объединять научные и культурные достижения народа Сербии как внутри страны, так и за рубежом. Стимулировать молодых учёных и других талантливых представителей общества развивать и осуществлять свою деятельность на основе традиций, которые заложили Святой Сава, Никола Тесла, Святой Владыка Николай Велимирович, Иёсиф Панчич, Милутин Миланкович, Михаило Пупин и другие выдающиеся религиозные деятели, представители науки и культуры.

Глобализация приводит к разделению многих традиционных общественных институтов, разобщению семьи, отторжению родины в социально- историческом, а также духовном смысле.

Сербская Королевская Академия учёных и художников со своей стороны будет делать всё возможное, чтобы привлечь к своей работе по возрождению общества и его традиционных ценностей молодых учёных всех областей научно-естественных и гуманитарных наук, и таким образом содействовать объединению общественно-значимых потенциалов.